HOMOLOGACIJA VOZIL

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI VOZIL
(HOMOLOGACIJA VOZIL)

Ugotavljanje skladnosti vozil se deli na Identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil IOTSV (uvožena vozila) in posamično odobritev predelanih vozil POPV (predelana vozila).

ff9d8b19-f9b5-4629-b1f3-77e8068e266a

PE Velenje - Homologacija

Črnova 33b,
3320 Velenje, Slovenija

Telefon: 03 897 61 06
info.velenje@am-miklavc.com

Delovni čas oddelka za homologacije

Kontrola vozil

od ponedeljka do petka od 8 do 17

sobota od 8 do 11 ure

Izdaja dokumentov in potrdil o skladnosti

od ponedeljka do petka  od 8 do 16 ure

Kontakt homologacija

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

Če ste kupili vozilo v EU Vam pri A.M.Miklavc d.o.o. uredimo potrebno zakonsko predpisano identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozila. Pri našem podjetju opravite postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja za vozila kategorije:

 • M1 (osebna vozila za prevoz do največ 8 oseb poleg voznika) in M1G (terenska vozila),
 • L (motorna kolesa in kolesa z motorjem, štirikolesa) in
 • N1 (tovorna vozila do 3.5t)
 • T1, T2, T3 (Traktorji do 40 km/h) 

katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES-homologaciji in je bil pridobljen v eni od članic EU.

V postopkih identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila se ugotavlja istovetnost vozila glede na podatke v predloženih dokumentih, zberejo se podatki, potrebni za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo ter se preveria celovitost vozila. Potrdilo se izda vozilom, ki so po naši oceni tehnično sposobna za varno vožnjo v cestnem prometu in morajo poleg izpolnjevanja ostalih predpisov zadostiti še naslednjim zahtevam:

• sedeži morajo biti opremljeni z nasloni za glavo, kjer so sedeži opremljeni z nasloni za glavo morajo biti opremljeni tudi s tritočkovnimi varnostnimi pasovi
• glede emisije izpušnih plinov pri rabljenih vozilih ni več omejitev.

Postopek se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo izpolnite pred pregledom vozila. Po končanem postopku se izdela zapis o pregledu potrdilo o kontroli slednjega prejme vložnik skupaj s Potrdilom o skladnosti za posamično odobreno vozilo.

Potek postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila:
• Pregled vloge
• Pregled dokumentacije

• izdaja izjave o emisijski ustreznosti vozila

• Identifikacija vozila
• Ocena tehničnega stanja vozila
• Priprava podatkov za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo
• Izdaja potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo ali odločbe o zavrnitvi
• Arhiviranje dokumentacije.

Vlogi se priložijo naslednji originalni dokumenti:
• račun o nakupu vozila ali kupoprodajno pogodbo• izvirnik ali overjeno kopijo veljavnega registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja

• potrdilo o skladnosti vozila- COC dokument, za nova vozila in vozila ki so pridobljena izven EU je obvezen, za ostala rabljena vozila pa se ta dokument priporoča.

•Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku, ki jih je treba kopirati in kopije vložiti v arhivsko mapo.

DMV-dodatne informacije o višini davka

Izračun DMV

Starodobniki

Pri nas lahko opravite identifikacijo in pridobitev statusa starodobnega vozila za kategorijo

 • M1-osebna vozila ,
 • N1-tovorna vozila do 3,5t in kategorijo
 • L-Motorna kolesa, Mopedi, štirikolesa...
 • T-Traktorji

za vozila ki so starejša od 30 let in so v originalnem stanju. Predložiti je potrebno zapisnik o pregledu vozila s fotografijami in poročilo o izpolnjevanju zahtev za starodobno vozilo, ki ga izda SVAMZ ali SVS zveza starodobnikov.

Za vozilo s statusom starodobnika se lahko  uveljavlja pravica do popusta pri plačilu zavarovanja (90%) in plačilu cestnine (80%)!

Posamična odobritev predelanih vozil

Posamično odobritev predelanih vozil izvajamo za:

 • M1-osebna vozila (zatemnitev stekel, vgradnja športnih vzmeti odbijačev, spojlerjev, menjava karoserije, menjava motorja, pogon na plin LPG, prekategorizacija vozila iz N1 v M1...)
 • N1-Tovorna vozila  (zatemnitev stekel, vgradnja športnih vzmeti odbijačev, spojlerjev, menjava karoserije, menjava motorja, pogon na plin LPG, prekategorizacija vozila iz N1 v M1...)
 • L- motorna kolesa, štirikolesa, mopedi...(vgradnja športnega izpušnega lonca, zmanjšanje moči motorja 25kW, 35kW, svetlobna oprema)

V postopku se upošteva Zakon o motornih vozilih ZMV-1 Ur.l. 75/2017 in Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil Ur.l. 105/2009 in pravilnik o delih in opremi vopzil Ur.l.RS. 44/2013  ter aktualna navodila in usmeritve Javne agencije za promet.

Postopek POPV se izvede za vsa vozila, ki so že bila homologirana ali posamično odobrena in so v uporabi če je bila na njih izvedena sprememba, ki vozilu spremeni njegovo namembnost, tehnične lastnosti ali obliko in:

 • Zadeva podatke, evidentirane v postopku registracije vozila,
 • Zahteva spremembo kategorije vozila,
 • Vpliva na homologirane sestavne dele vozila – zamenjava homologiranih elementov vozila z drugimi,
 • Vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila,
 • Se jim je s predelavo spremenila njihova namembnost, tehnične lastnosti ali oblika
 • V postopku se ugotavlja:
 • identiteto vozila glede na podatke v predloženih dokumentih,
 • preverja se ustreznost predelave vozila (vgradnja vseh delov predelave),
 • sposobnost vozila za varno vožnjo v cestnem prometu,
 • zberejo se podatki, potrebni za izpis potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo

Postopek POPV se opravi na podlagi vloge vložnika.

V postopku POPV se izdela zapis o pregledu vozila in pripravi podatke – zbir podatkov z virom podatkov - za izpis potrdila o skladnosti SC.

Po končanem postopku POPV se izda za vozilo dopolnjeno potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB, SC, SA-vpisana odobrena predelava na zadnji strani potrdila o skladnosti v polje Opis predelave od 1 do 6 ali dodaten list za polja od 6 naprej) ali izda za vozilo potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SC )

oziroma se zavrne izdaja tega potrdila. – odločba o zavrnitvi po ZUP-u

OPIS POTEKA POSTOPKA

 •  Pregled vloge in predložene dokumentacije
 •  Identifikacija vozila
 •  Pregled predelave vozila
 •  Izdelava potrdila o kontroli
 •  Priprava podatkov za izpis  potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo
 •  Vpis predelave v potrdilo o skladnosti SA,SB oziroma izdaja potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo SC
 •  ali odločbe o zavrnitvi
 •  Arhiviranje dokumentacije

Vlogi mora biti priloženo:

 • Potrdilo o skladnosti vozila« ali »Izjava o ustreznosti vozila«
 • Potrdilo o homologaciji vgrajenih delov pri predelavi (Homologacijski certifikat ali Tehnično poročilo o odobritvi ustrezne tehnične službe – npr.
 • Predpisano potrdilo o vgradnji ali Tehnično poročilo predelave vozila
 • Opis predelave vozila in izvedeni izračuni, ki jih je potrebno kot dokazilo o ustreznosti priložiti tehničnem poročilu pri zahtevnejših predelavah vozila
 • Prometno dovoljenje
 • Dokazilo o lastništvu (račun o nakupu ali overjena kupoprodajna pogodba)
 • Dokazilo o lastništvu vgrajenih delov samo v primeru menjave motorja ali karoserije.
 • Pooblastilo lastnika vozila, če vložnik ni lastnik.

Vsi predpisani dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku, ki jih je treba kopirati in kopije vložiti v arhivsko mapo.

POKLIČITE NAS NA 03 897 61 05 ALI PIŠITE NA INFO@AM-MIKLAVC.COM!